Rekrutacja

NABÓR 2018/2019

SZANOWNI RODZICE

Przedszkolaków Przedszkola Miejskiego Nr 8

INFORMUJEMY, że w dniach 22.02-02.03. 2018 należy składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu.
Deklaracje należy pobrać, potwierdzić podpisem rodzica/prawnego opiekuna oraz oddać u nauczycielek
w grupach.
Niezłożenie deklaracji w wyżej wymienionym terminie wiąże się z rezygnacją z kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

Informujemy, że nabór elektroniczny do Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Olsztynie odbędzie się za pomocą strony:
 https://przedszkola-olsztyn.nabory.pl/

Wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców( prawnych opiekunów) wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie SP 25 (I piętro)
w terminie:      
05.03.2018-16.03.2018     W GODZINACH 8.00 – 15.00

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

PDF
Szanowni Rodzice.

Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się zgodnie z:

USTAWĄ z dnia 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2018/2019:

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 5 marca 2018 r.

od godz. 8.00

do 16 marca 2018 r.

do godz. 15.00

od 18 kwietnia 2018 r.

od godz. 8.00

do 24 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19 marca 2018 r.

do 5 kwietnia 2018 r.

od 25 kwietnia 2018 r.

do 8 maja 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

6 kwietnia 2018 r.

godz. 14.00

9 maja 2018 r.

godz. 14.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia 2018 r.

do 11 kwietnia 2018 r.

do godz. 15.00

od 10 maja 2018 r.

do 14 maja 2018 r.

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12 kwietnia 2018 r. godz. 14.00

15 maja 2018 r.

godz. 14.00